С мисия за качествено образование!

Проведен одит и проверки за 2019 година

OДИТ 2019 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2020 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК 
План за действие на НПСС може да видите ТУК
Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2020 година


 

Декларация по чл. 39, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството
За липса на стопанска дейност по смисъла на §1, т.30 от ДР на ЗСч. може да видите ТУК /не е налична към момента/

Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2019 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК 

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2019 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК 

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2019 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК 

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2019 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК 


 

 

За контакти

02 4414 990