С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Исканията на студентската общност в България

Исканията на студентската общност в България

Печат Е-мейл
(0 гласа)
ДЕКЛАРАЦИЯ

с конкретни позиции и искания на националната студентска общност,
представлявана от Националното представителство
на студентските съвети в Република България
 
Искаме бъдещето си днес, тук и сега!
 
Ние, Националното представителство на студентските съвети, поставяме пред бъдещите управляващи своите конкретни проблеми и искания, на които търсим решения през последните години, но без резултат.
Националното представителство на студентските съвети не веднъж представи пред държавните институции точни, ясни и конкретни предложения за промени в Закона за висшето образование.
Ние имаме поредица официални становища във връзка с промените в Закона за висше образование, държавния бюджет в частта за образование, Закона за младежта и други.
Становища, изказващи нашето недоволство поради липсата на политика, насочена към насърчаване на качествено и модерно образование.
 
Ние, студентите на България, сме потребители и заплащаме съответната цена за услугата – образование, и следователно държим на нейното качество. С повишаването на семестриалните такси би трябвало да се вдигне и нивото на образователната система. Дали това ще се случи - предстои да разберем.
Ние, завършвайки своето образование, искаме да имаме високо ниво на подготовката, за да осигурим успешната си реализация на пазара на труда.
Ние искаме модерно и практически насочено образование, съобразено с нуждите на бизнеса в страната
Ние искаме реализация на своите знания в България и в българските институции, фирми, неправителствени организации и др.
Ние сме носителите, двигателят на промените и лостът, който ще задвижи икономиката на страната
Ние сме активни млади хора с ясно изразена гражданска позиция и сме готови да отдадем цялата си енергия, ентусиазъм и знания в името на развитието на България.
Ние можем да постигнем всичко това – смели, силни и обединени от една обща кауза и цел – живот днес, тук и сега в България.
 
Ето защо нашите конкретни предложения са:
 
1. Изцяло нов Закон за висше образование, изготвен с широко студентско участие.
- Приемане на Стратегия за развитие на висшето образование;
- Участието на студентите в реализацията на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и произтичащите от нея политики и проекти;
- Промяна в модела на финансиране на държавните висши училища, насочен към подкрепа и насърчаване на качеството;
- Целеви инвестиции за поддръжката на съществуваща и изграждането на нова научна, академична, социално-битова и спортна инфраструктура според нуждите и без разлика във формата и вида на висшето училище;
- Подкрепа на интернационализацията на българското висше образование и насърчаване на академичния обмен на национално и международно ниво от страна на българските студенти чрез целево финансиране.
 
2. Засилване ролята на Студентските съвети чрез увеличение и подобряване на ефективността на студентското представителство във всички органи за управление и вземане на решения във висшите училища.
-Увеличение на представителството на студенти и докторанти в колективните органи на управление от 15 на минимум 30%;
- Задължително участие на представители на студентите и докторантите във всички работни органи и комисии по реализация, управление и контрол на университетски проекти, финансирани по национални и европейски програми;
- Приемане и прилагане на единни принципи и стандарти за високо качеството в системата на академичното и студентско самоуправление.
 
3. Размерът на таксите за обучение да бъде съобразен с икономическата обстановка и реалните доходи на гражданите.
- Равноправно участие и третиране на всички студенти при прилагането на политиката по студентско кредитиране и разширяването й в насока осигуряване на издръжка в процеса на обучение;
- Незабавно повишаване на базовия норматив за издръжка на обучението на студенти и докторанти минимум до нивата от 2009г. и промяна в диференцираните нормативи с цел корекция на съществуващите пропуски при определянето на коефициентите за финансиране;
- Замразяване на студентските такси и реално диференциране на техния размер с цел стимулиране на високи академични постижения;
– Отмяна на приетото вече повишение на такси по места, гласувано при неравнопоставено участие на студентите при вземането на решения от академичните органи.
 
4. Настояваме за широко младежко участие и граждански контрол във всички форми на упражняване на законодателната и изпълнителна власт в страната.
- Активно участие на студентската общност в политиките на: Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на спорта, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и всички други държавни институции, осъществяващи политики в сферата на образованието, науката, младежта, културата, спорта, социалните дейности, здравеопазването и трудовата заетост чрез участие във всички консултативни и контролни органи към съответните ведомства при осъществяването на тяхната дейност.
 
5. Повишаване на качеството на образованието и стимулиране на неформалното учене.
- Овластяване на студентското участие в борбата срещу корупцията в академичните среди чрез създаване на специални органи и смесени комисии в рамките на академичното и студентско самоуправление;
- По-активно застъпване на студентски представители и представители на гражданското общество и бизнеса в процесите по контрол на качеството, съгласно дейността на Националната агенция по оценяване и акредитация;
- Постигане на равнопоставеност между всички студенти и докторанти по повод на техните академични права без значение от формата им на обучение – редовна/задочна или вида и формата на управление на висшето училище – държавно/частно;
- Изработване и прилагане на цялостна държавна политика по признаване и акредитация на уменията и компетенциите, придобити в процеса на неформално учене.
 
6. Укрепване на връзките между институциите за образование, обучение и бизнеса.
- Засилване ролята на Настоятелствата при управлението на висшите училища като органи, включващи представители на студентите, гражданското общество, държавата и бизнеса;
- Мерки в подкрепа на връзката „бизнес - университет" чрез допълнително целево и капиталово финансиране за изграждането и поддръжката на университетска научна, академична, спортна, социално-битова и др. инфраструктура на принципа на публично - частното партньорство.
 
7. Поставяне на образованието и науката на приоритетно място в държавната политика през новия програмен период 2014 – 2020г. в съответствие с новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и стратегията „Европа 2020".
- Повишаване на финансирането за секторите образование и наука като процент от държавния бюджет и Брутния вътрешен продукт, съотносими с тези на страните-членки от Европейския съюз и изискванията по стратегията „Европа 2020".;
- Участието на студентски и докторантски представители в органите на управление и мониторинг на проектите по оперативните програми, финансирани със средства от държавния бюджет и европейските фондове за проекти в сферата на висшето образование, науката, иновациите, реализацията на младите хора на пазара на труда.
 
8. Държавна политика насочена към младите хора.
- Незабавно свикване на Националния консултативен съвет по младежта и стартиране на неговата дейност;
- Задължение за провеждане и гарантиране достъпа до студентски стажове и практики за всички български студенти и млади хора в началото на тяхната кариера;
- Незабавни промени в системата на здравеопазването, целящи да осигурят специализации и реализация на младите медици в България;
- Незабавни промени в системата на студентския спорт с цел развитието му на университетско и национално ниво.
Нашата младежка енергия, свеж ум и находчиви идеи могат да бъдат основата на новото начало за българското образование. Ние сме готови да поемем отговорностите и риска, който носи след себе си промяната. Промяна, за която се говори от доста време, но без реален резултат.
 
Ние, Националното представителство на студентските съвети, като активни и дейни млади хора считаме, че на така формулираните искания трябва да се обърне сериозно внимание от страна на бъдещите управляващи и да бъдат взети конкретни мерки.
Ние искаме да реализираме тези си идеи в сътрудничество с академичната общност и университетските ръководства по места, защото каузата ни е Обща! Пътят ни през университетския живот – също. Но, за да се реализира това, незабавно трябва да се отменят всички решения за повишаване на студентски такси по места, взети по стария модел на университетско общуване, който отхвърляме. Модел, в който студентите са просто придатък към системата, а не равноправен партньор в управлението на академичните институции и вземането на решения за развитието им.
Всички наши действия ще минават преди всичко през преосмисляне на общуването вътре във висшите училища между ръководства, академичен състав и студентска общност, които трябва да са 3 силни и равноправни колони, държащи гордо изправени университетите ни!
 
Убедени сме, че с общи усилия е възможно да се случат промените. Готови сме да участваме в реализацията им - стига да имаме тази възможност и инструментариум от средства.
 
Настоящата декларация е официално подкрепена от Студентските съвети на 32 висши училища в страната, приета и допълнена с постъпили индивидуални позиции и предложения от 23 висши училища и утвърдена на Извънредно Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България от 27.02.2013г. в присъствието на студентски и младежки организации от страната.
 
НПСС е единственият законовоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на 280 хил. студенти, специализанти, докторанти и курсантите в Република България. Общото събрание на НПСС обединява 51 студентски съвети от всички акредитирани висши училища в страната.
 
Исканията са подкрепени от следните висши училища:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Аграрен университет - Пловдив
Бургаски свободен университет
Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас
Колеж по телекомуникации и пощи - София
Лесотехнически университет - София
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Бургас
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Нов български университет - София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
Национална спортна академия "Васил Левски"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Технически университет - София
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Висше строително училище "Тодор Каблешков"
Университет за национално и световно стопанство

За контакти

02 4414 990