С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС

Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България  е висш орган за управление на организацията.
Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети приема, изменя и допълва Правилника и правилата за работа на Общото събрание, както и комисиите към организацията. Избира и освобождава от своя състав Председател на Националното представителство на студентските съвети, Председател на Общото събрание, Главен секретар и членовете на Изпълнителния съвет и Контролния съвет, както и  свои Заместник председатели. Общото събрание има правомощията да взима решения за създаване и закриване на специализирани звена, временни комисии и работни групи, като определя техния състав и др.
Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети се свиква на редовно заседание не по-малко от четири пъти в годината от Председателя на Общото събрание  в двуседмичен срок от възникване на основанието с предложение за дневен ред.
Информацията предоставена в тази част е свързана с дейността на Общото събрание и пряко с покани и материали за предстоящо провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

За контакти

02 4414 990