С мисия за качествено образование!

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОС

ПРАВИЛА
за работа на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общото събрание е върховен орган за управление на НПСС.
1.2. Общото събрание се състои от представителите на студентските съвети на висшите училища (ВУ) в РБ, съгласно Държавният регистър на акредитираните висши училища.
1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с чл. 14 т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата (ПДОС) на НПСС.
1.4. Заседанията се председателстват от Председателя на Общото събрание, като се водят от Водещ. В отсъствието на Водещия, събранието се води от Председателя на НПСС.

II. СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ. УЧАСТИЕ НА ЛИЦА ИЗВЪН СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

2.1. Общото събрание заседава не по-малко от четири пъти за една календарна година, съгласно утвърден календарен график.
2.2. В ОС право на глас имат представителите на студентските съвети в Република България, представили уведомително писмо и препис от протокол за техния избор, за съответния мандат на НПСС, съгласно утвърдената форма (образец 1) от настоящите правила.
2.3. Не се допуска гласуване по пълномощие, освен в случаите на чл.8 (2) от ПДОС на НПСС.
2.4. Свикването на ОС се осъществява съгласно ПДОС на НПСС.
2.5. Заседания на ОС се свикват от Председателя на НПСС в двуседмичен срок от възникване на основанието, според чл.15 (1) от ПДОС на НПСС.
2.6. Общото събрание има кворум, ако към датата и часа на обявеното ОС присъстват не по-малко от половината от списъчния му състав.
2.7. При липса на необходимия кворум се изчаква един час и събранието се счита за редовно, ако присъстват не по-малко от 1/3 от списъчния състав.
2.8. Освен представителите с право на глас в заседанията на ОС участват представители на студентските съвети с право на съвещателен глас. Те участват в обсъжданията по определени въпроси, но не гласуват при вземане на решения, освен в случаите на писмено упълномощаване съгласно ПДОС.
2.9. Заседанията на Общото събрание са открити, освен ако ОС не вземе друго решение. Присъстващите външни лица не участват в обсъжданията. При вземане на решения гласуват само членовете на ОС.
2.10. Преди започване на заседанието на ОС, всеки представител с право на глас получава след регистрация карта за гласуване, която е изработена от Главния секретар на НПСС по образец.

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

3.1. Всички материали за разглеждане се внасят от Председателя на НПСС.
3.2. Председателят на НПСС има право самостоятелно да предлага материали за разглеждане в ОС.
3.3. Главният секретар и Председателят на КС внасят материали за разглеждане от общото събрание чрез Председателя на НПСС.
3.4. Всички материали се представят (депозират) за разглеждане в писмен вид на Председателя на НПСС не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на заседанието. При необходимост този срок може да не се спази само с решение на Председателя на НПСС.
3.5. Окончателното решение за разглеждане на внесен материал принадлежи на общото събрание.
3.6. Всички материали трябва да съдържат предложение за решение. След станалите разисквания внесеното писмено предложение за решение се гласува. Други предложения, които не са внесени в писмена форма, Водещият на ОС ги формулира като предложения за решения. Протоколиращият заседанието вписва предложенията и крайното решение в протокола от заседанието.
3.7. По въпроси, които не са вписани предварително в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се взимат решения.
3.8. Общото събрание не може да взима решения по допускане до гласуване на представител, който не е предоставил документ за право на глас, съгласно т. 2.2.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

4.1. В началото на всяко заседание ОС избира измежду присъстващите протоколчик и квестори на заседанието.
4.2. В рамките на едно заседание всеки член на ОС има право на едно изказване по всеки от разглежданите въпроси и на една реплика. Изказването не може да бъде по-дълго от 3 минути, а репликата – от 1 минута.
4.3. Процедурата от т. 4.2. отпада, ако в началото на заседанието общото събрание приеме друг регламент.
4.4. Броят на допълнителните предложения за изменение на едно предлагано решение не се ограничава.
4.5. Водещият на ОС има право да прекъсва изказване, ако прецени, че то не е по дневния ред.
4.6. По решение на общото събрание по необходимост решения по важни въпроси могат да се вземат на повече от едно заседание.
4.7. За провеждане на тайни избори, ОС избира измежду представителите с право на съвещателен глас Избирателна Комисия, съгласно чл. 40 от ПДОС на НПСС.
4.8. Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато в ПДОС на НПСС е предвидено друго.
4.9. При гласуване на варианти за решение за прието се счита предложението, получило най-много гласове в съответствие с т. 4.8.
4.10. Когато по т. 4.9 не е взето решение се прави повторно гласуване, като на него се гласува за двете предложения, събрали най-много гласове при първия тур при спазване изискванията на т. 4.9.
4.11. Продължителността на заседанието на ОС се определя от Председателя на ОС, при необходимост заседанието може да бъде прекъснато и продължено на дата и час, одобрени от Общото събрание.

V. АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

5.1. Участниците в заседанията на Общото събрание спазват нормите на академичната етика.
5.2. Водещият на ОС прави забележки на всеки член на ОС, който пречи за нормалното протичане на заседанието, като посочва в какво се състои нарушението.
5.3. При повторно нарушение на същото заседание от същия член на ОС, Водещият на ОС прави “забележка с вписване в протокола на заседанието”.
5.4. Ако след прилагане на мерките от т. 5.2 и т. 5.3 въпросният член на ОС продължава да смущава работата на събранието, Водещият на ОС му отнема думата до края на разглеждане на текущата точка.
5.5. Към участниците в разискванията, които не са членове на Общото събрание, се прилагат същите санкции съгласно точки 5.2, 5.3 и 5.4.
5.6. Всеки член на Общото събрание има право да обърне внимание на Водещия на ОС, когато някой от присъстващите не спазва академичната етика.

VI. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

6.1. За всяко заседание на ОС се изготвя протокол по установения ред.
6.2. Протоколът от заседанието на ОС се подписва от Водещия на ОС, Председателя на ОС, протоколиращия заседанието и Главния секретар на НПСС, който го завежда в архива на организацията.

Вътрешните правила са приети от ОС на НПСС на 24.03.2007 г., изменени на 11.11.2007 г., 31.05.2008г., 19.11.2016г. и са неразделна част от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети.

За контакти

02 4414 990