С мисия за качествено образование!

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА НПСС
Национално представителство на студентските съвети в Република България представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.
Основните цели на Националното представителство на студентските съвети са реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във висшите училища; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване капацитета на знанията и уменията на студентските представители по университетски центрове в цялата страна.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички висшите училища в България.
От създаването си Националното представителство на студентските съвети се стреми да изгради активни свои структури във всички образователни институции в страната.
НПСС има за главна цел утвърждаването на Студентските съвети като основни и значими партньори на ръководствата на висшите училища в стремежа им за развиване на качествено европейско образование с висока степен на практическа насоченост. За тази цел организацията работи активно за създаване на устойчиви политики и капацитет сред Студентските съвети, насърчавайки ги да действат в посока повишаване качеството на образование, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.
Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката на висшето образование в страната. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU). НПСС работи и партнира активно с Министерство на образованието и науката; Министерство на младежта и спорта; Министерство на труда и социалната политика; висшите училища; Национална агенция за оценяване и акредитация; Съвета на ректорите; Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ; Българска стопанска камара; Комисия за защита на личните данни и други институции и НПО.
Целта е позицията на студентската общност да бъде заявявана ясно и категорично при различните форми на дебат в обществото по проблемите на академизма.
 Нашата история

Нашата история

Студентското самоуправление формира своето начало още в началото на демократичните процеси.

Повече

Нашата мисия и цели

Нашата мисия

Мисията ни е да защитаваме студентските интереси и идеологии, които създават нови хоризонти.

Повече

Нашите лидери

Нашите лидери

Организацията е учредена през 2000 година. Пред годините има своите силни лидери.

Повече

За контакти

02 4414 990