С мисия за качествено образование!

ПРАВИЛНИК НА НПСС

ПРАВИЛНИК

за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети
в Република България
изтегли Правилника в *.pdf

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Правилник се урежда дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети, наречено по-нататък за краткост НПСС, в съответствие с принципите на Конституцията на Република България, Закона за висшето образование (ЗВО) и при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 2. НПСС е национален орган, изразяващ общите интереси на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.

Чл. 3. НПСС функционира на принципите на доброволност и равнопоставеност. При осъществяването на своята дейност НПСС е независим от държавните институции, политическите партии и обществените организации орган.

Чл. 4. НПСС има статут на юридическо лице по смисъла на ЗВО със седалище гр. София. 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

Чл. 5. НПСС изразява и защитава общите интереси и права на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.

Чл. 6. (1) За постигане на своите цели НПСС осъществява следните дейности:
1. Изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката във висшето училище, засягащи обучаващите се в тях;
2. Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на студентските, курсантските, докторантските и специализантските въпроси, както и проекти на други нормативни актове, засягащи проблемите и дейността на студентите и студентските съвети (СС);
3. Подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за образование и наука, съдейства за тяхното приемане от компетентните държавни органи;
4. Съдейства и насърчава различни форми на сдружаване между СС на висшите училища (ВУ) за решаването на общи проблеми и задачи;
5. Установява вътрешни, международни, образователни, научни, културни, спортни и други контакти, свързани с дейността на студентите, курсантите, докторантите и специализантите;
6. Изразява мнение за научното развитие на висшето образование на национално ниво;
7. Активнo участва в организирането и подпомага развитието на университетския спорт;
8. Защитава и подпомага българските студенти, учещи в чуждестранни университети.
(2) Средствата за осъществяване целите и задачите на НПСС се изразходват за дейности, които не противоречат на настоящия Правилник и законите на Република България.

Чл. 7. НПСС осъществява дейността си чрез :
1. Разгласяване, обсъждане, предлагане и отстояване на свои и други проекти на нормативни актове в областта на висшето образование и науката, касаещи студентите, курсантите, докторантите и специализантите;
2. Участие в работата на държавните органи при разработване и решаване на проблеми и задачи, свързани с дейността на СС на съответното ВУ;
3. Организиране на постоянен информационен обмен между своите членове, в това число разработване на научно-практически и информационни проекти по въпроси, касаещи студенти, курсанти, докторанти и специализанти;
4. Организиране на срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпроси на кандидат–студентите, студентите, курсантите, докторантите, специализантите, младежите и алумни общностите. 

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. (1) Членове на НПСС са Студентските съвети на акредитираните от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) ВУ в Република България. Всеки Студентски съвет има право на един глас.
(2) Студентският съвет се представлява от един представител с право на глас, който е Председателят или избран и делегиран писмено представител на Студентския съвет, и до двама представители с право на съвещателен глас в Общото събрание (ОС) на НПСС. Делегацията се удостоверява с уведомително писмо по образец и с писмен протокол от избора й за представители в ОС на НПСС. При невъзможност на представителя с право на глас да присъства на определено заседание на ОС, той може писмено да упълномощи един от представителите с право на съвещателен глас да гласува на конкретното ОС.
(3) Уведомителното писмо трябва да съдържа следните задължителни реквизити: Изходящ номер; Трите имена, факултетен номер, форма на обучение и ОКС на избраните делегати; Подпис и печат на Председателя на СС; Подпис и печат на Ректора на ВУ.
1. При избиране на нов представител с право на глас в ОС на НПСС от СС на съответното ВУ, членовете на ОС, избрани за членове на ИС, за Председател на НПСС, Заместник – председатели, Главен секретар и за членове на КС, продължават да изпълняват делегираните им правомощия до изтичане на мандата им, без право на глас в ОС;
2. При загуба на студентски и/или докторантски права, представителят губи право на участие в органите на управление по чл.11, ал.1, т.1 и т.2, както и правото да заема длъжностите Заместник - председател, Главен секретар, Председател на ОС и член на КС.
(3) Представителите с право на глас имат право да избират и да бъдат избирани в органите на НПСС.
(4) Представителите с право на съвещателен глас нямат право да бъдат избирани за:
1. Председател на НПСС;
2. Зам.-председатели;
3. Главен секретар;
4. Член на Изпълнителен съвет (ИС);
5. Контролен съвет (КС);

Чл. 9. Членовете на НПСС имат право:
1. Да ползват материалната и информационната база на НПСС;
2. Да участват във всички дейности на НПСС;
3. Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на НПСС и неговите органи, касаещи висшите училища в страната или конкретното висше училище, което представляват;
4. Да отправят питания и заявления до органите на НПСС и да получат писмен отговор в двуседмичен срок.

Чл. 10. Членовете на НПСС са длъжни:
1. Да спазват Правилника на НПСС;
2. Да работят за осъществяване на целите и задачите на НПСС;
3. Да не използват по какъвто и да е начин участието си в НПСС за цели и дейности, противоречащи на Правилника, както и да не уронват с действията си неговото име и престиж.

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НПСС

Чл. 11. (1) Органи на управление на НПСС с двугодишен мандат са:
1. Общо събрание;
2. Изпълнителен съвет;
3. Председател на НПСС.
(2) При своя избор те трябва да са студенти, докторанти, курсанти или специализанти.
(3) За членове на ИС, КС, както и за Председател на НПСС, Заместник–председатели на НПСС, Главен секретар, Председател на ОС на НПСС не могат да бъдат избирани членове на ръководни органи на партии и политически движения, а в случай че станат такива по време на мандата им в НПСС, правомощията им се прекратяват предсрочно. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 12. ОС е върховен орган на управление на НПСС.
(1) Съставът на ОС включва представители на СС на всички акредитирани от НАОА ВУ.
1. С право на глас – един представител, който е Председателят или избран и писмено делегиран от съответния Студентски съвет представител;
2. С право на съвещателен глас – до двама избрани и писмено делегирани от съответния Студентски Съвет представители.
(2) Мандатът на ОС е две години.
1. Мандатът на ОС изтича с мандата на Председателя на НПСС след гласуване на отчета му;
2. Отчетно-изборното събрание за избор на Председател на НПСС и органи за управление на НПСС се свиква и провежда в периода от първи до десети февруари съгласно чл. 16 ал.(1) и (2).
(3) Поименният състав на новото ОС се определя на последното редовно заседание на ОС преди отчетно-изборното по предложение на съответните СС съгласно чл.8 ал.(1) и (2).
(4) По време на мандата на ОС, съставът периодично се актуализира по предложение на съответните СС, съгласно чл.8 ал.(1) и (2).
(5) Мандатът на новото ОС започва след изтичане на мандата на старото ОС съгласно чл.12 ал.(2) т.1, считано от датата на първото му редовно заседание, което се свиква от действащия Председател на НПСС не по-рано от двуседмичен срок от решението по ал.(3).

Чл. 13. Не се допуска гласуване по пълномощие, освен в случаите, посочени в чл.8, ал.(2).

Чл. 14. Общото събрание на НПСС изпълнява следните функции:
1. Приема, изменя и допълва Правилника на НПСС с мнозинство не по-малко от 2/3 от присъстващите членовете с право на глас, които са не по-малко от 1/2 от списъчния състав на ОС.
2. Приема, изменя и допълва Правилата за работа на ОС и комисиите към НПСС;
3. Избира и освобождава от своя състав Председател на НПСС и членовете на ИС и КС;
4. Утвърждава предложения от ИС и Председателя на НПСС;
5. Обсъжда и решава други въпроси, предложени от Председателя на НПСС и/или от членове на ИС;
6. Взима решения за създаване и закриване на специализирани звена, временни комисии и работни групи, като определя техния състав;
7. Утвърждава план за работа на НПСС;
8. Обсъжда и приема отчета за дейността на Председателя на НПСС и другите звена по т. 6;
9. Приема и утвърждава ежегоден финансов план (бюджет) на НПСС и отчета за неговото изпълнение;
10. Приема годишния доклад за дейността на КС;
11. Приема годишния отчет на Председателя на НПСС за дейността на НПСС;
12. Отменя решения на Председателя на НПСС и ИС.
13. Взима решение за създаване и участие на НПСС в национални и международни сдружения, комитети и съвети за решаване на студентските проблеми;
14. ОС избира представители към Националния съвет по студентските въпроси към МОН по препоръка на ИС;
15. ОС избира представители в органите на управление на Университетския спорт по препоръка на ИС;
16. Взима решения, касаещи дейността на НПСС.

Чл. 15. (1) ОС се свиква на редовно заседание не по-малко от четири пъти в годината от Председателя на НПСС в двуседмичен срок от възникване на основанието с предложение за дневен ред въз основа на:
1. Искане на Председателя на НПСС;
2. Решение на ИС;
3. Писмено искане на поне 1/4 от списъчния състав на членовете на ОС;
4. Решение на Контролния съвет.

Чл. 16. (1) За свикването на ОС членовете на НПСС се уведомяват не по-късно от седем дни преди датата на заседанието с писмена покана, към която се прилага проект за дневен ред и материалите, предвидени за обсъждане.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и информация по чия инициатива то се свиква.
(3) При неизпълнение на ал.(1) и ал.(2) заседанието на ОС се счита за нелегитимно.

Чл. 17. По въпроси, които не са предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се взимат решения.

Чл. 18. (1) Заседанието на ОС се счита за редовно, ако към часа и датата, обявени в поканата, присъстват не по-малко от половината от списъчния състав.
(2) При определяне кворума по ал.(1) от списъчния състав се изключват представители на СС, които са извън страната.
(3) Ако няма необходимия кворум по предходната алинея, се изчаква един час и събранието се счита за редовно, ако присъстват не по-малко от 1/3 от списъчния състав.
(4) Когато присъстващите членове на ОС не отговарят на посоченото в ал.(3), ново заседание се насрочва не по-рано от 7 календарни дни при същия дневен ред.
(5) Всички заседания на ОС се ръководят от неговия Председател, а в негово отсъствие от Председателя на НПСС.

Чл. 19. ОС взима решения с обикновено мнозинство с повече от половината присъстващи с право на глас, регистрирани по списък, при явно гласуване.

Чл. 20. Избор на Председател на НПСС.
(1) Общото събрание избира Председател на НПСС от представителите на СС с право на глас. Мандатът на Председателя започва да тече от момента на избирането му.
(2) Кандидатурите за Председател на НПСС се издигат на заседание на ОС, проведено най-малко един месец преди изборното събрание.
(3) Кандидатите за Председател на НПСС трябва да запознаят членовете на Общото събрание с предизборните си платформи най-малко един месец преди изборното събрание.
(4) Платформите на кандидатите се внасят в деловодството на НПСС с входящ номер, изпращат се до Председателя на НПСС и се публикуват на интернет страницата на НПСС най-малко един месец преди изборното събрание.
(5) Кандидатите за Председател на НПСС следва да представят лично своите платформи пред Общото събрание в деня на избора. Всеки кандидат отговаря на зададените въпроси от членовете на ОС, които са във връзка с проблемите на бъдещото управление на НПСС.
(6) Изборът на Председател на НПСС се извършва с тайно гласуване от присъстващите членове на ОС с право на глас. При повече от един кандидат за Председател на НПСС имената на кандидатите се подреждат по азбучен ред в обща бюлетина. Срещу името на всеки се записва "ДА", "НЕ".
(7) Всеки член на Общото събрание с право на глас може да гласува с "ДА" само за един от записаните в бюлетината кандидати. При гласуване с "ДА" за повече от един от записаните в бюлетината кандидати, бюлетината се счита за недействителна.
(8) Гласуването се извършва на няколко последователни тура. Когато на първия тур кандидат за Председател на НПСС е само един, се провежда едно гласуване. При двама кандидати - до две гласувания. При повече от двама - до три гласувания.
(9) За избран Председател на НПСС се приема кандидатът, който е получил обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове на ОС с право на глас.
(10) Когато на първия тур участват двама кандидата и няма избран Председател на НПСС в съответствие с чл.20 ал.(9), се провежда второ гласуване за кандидата с повече гласове. При участие на повече от двама кандидати се провежда второ гласуване за двамата от тях с най-много гласове. При равен брой на второ гласуване се провежда трето с кандидата с най-много гласове.
(11) Когато на първия тур, след първо, второ и трето гласуване няма избран Председател на НПСС в съответствие с чл.20 ал.(9), се провежда втори тур. За втория тур се избират нови кандидати при спазване на чл.20 ал.(2),(3),(4),(5). Участвалите в първия тур нямат право да участват във втория тур, освен ако ОС не реши друго. При втория тур се прилагат чл.20 ал.(6),(7),(8),(9),(10).
(12) В периода до провеждане на втория тур се удължават правомощията на действащия Председател на НПСС до провеждането на втория тур.

Чл. 21. (1) Заседанията на ОС на НПСС са публични, освен ако ОС не реши друго, и се ръководят от Председателя на ОС. При отсъствие на Председателя на ОС заседанията се ръководят от Председателя на НПСС или посочен от него заместник-председател.
(2) Гостите на ОС подлежат на регистрация.
(3) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от Водещия на ОС, лицето, водило протокола, и Главния секретар на НПСС. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 22. (1) Изпълнителният съвет (ИС) е оперативен орган за управление на НПСС.
(2) За членове на ИС се избират само членове на ОС с право на глас.
(3) ИС се състои от девет членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години.
(4) Председателят на НПСС по право е член на ИС.
(5) Членовете на ИС не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата, независимо от преминаването за обучение в друга образователно-квалификационна степен или друго висше училище, освен в случаите по чл.22 ал.4.
(6) Председателят на НПСС по право председателства заседанията на ИС.

Чл. 23. Избор на ИС.
(1) Издигането на кандидатури за членове на ИС се извършва на заседание на ОС.
(2) Гласуването за членове на ИС започва след като са предложени минимум кандидати в съответствие с чл. 22 ал.(3).
(3) Кандидатите за членове на ИС се подреждат по реда на издигане на кандидатурите им.
(4) За избрани се считат кандидатите получили най-малко половината от гласовете на присъстващите членове на ОС.
(5) Когато при гласуването с повече от половината гласове са кандидати над броя определен в съответствие с чл. 22 ал.(3), за избрани се считат тези кандидати, които имат най-много гласове до достигане на определения брой.
(6) Когато при гласуване с повече от половината гласове са кандидати, броят на които е по-малък от определения в съответствие с чл.22, ал.(3), се провежда втори тур. При втория тур гласуването се извършва по реда на чл.23 ал.(3),(4),(5) до попълване на необходимия брой.
(7) При наличие на вакантни места в ИС се провеждат частични избори в съответствие с чл. 22, ал.(2) и чл. 23. до запълване на бройката в съответствие с чл.22, ал.(3).
(8) Правомощията на член на ИС могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС при следните случаи:
1. По предложение на Председателя на НПСС;
2. При подаване на оставка, оставката не се гласува от ОС;
3. При системно неизпълнение на задълженията си;
4. При системно или грубо нарушение на правилата за работа на ИС;
5. При системно или грубо нарушаване на Правилника на НПСС;
6. При невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от два месеца;
7. При вот на недоверие от ОС. Предложение за вот на недоверие могат да внесат най-малко 1/3 от членовете на ОС с право на глас. Вотът се приема, ако при явно гласуване е подкрепен от обикновено мнозинство от присъстващите членовете на ОС с право на глас.

Чл. 24. ИС има правомощията да:
1. Организира изпълнението на решенията на ОС;
2. Избира по предложение от Председателя на НПСС, негови заместници в съответните ресори;
3. Утвърждава предложения от Председателя на НПСС Главен секретар;
4. Утвърждава внесените от Председателя на НПСС предложения за откриване на длъжности и звена, които да подпомагат дейността на ИС и НПСС;
5. Избира представителите, които участват в Управителния съвет на Националния студентски дом;
6. Избира представител от НПСС в борда на директорите в "Студентски столове и общежития" ЕАД;
7. Организира текущата дейност на НПСС в периодите между заседанията на ОС;
8. Предлага на Председателя на НПСС провеждане на заседания на ОС по национално значими студентски проблеми;
9. Организира провеждането на ОС и представя проект за дневен ред на ОС;
10. Изготвя отчет за дейността си и го представя на Председателя на НПСС преди всяко редовно заседание на ОС;
11. Предлага план пред ОС за годишната дейност на НПСС;
12. Разработва годишния проектобюджет за приходите и разходите на НПСС и го представя на ОС за обсъждане и приемане;
13. Управлява финансите на НПСС, съобразно приетия от ОС бюджет;
14. Взема решения за оптимално и целесъобразно разходване на финансовите ресурси на НПСС;
15. Взема решения за придобиване и управление на имуществото на НПСС;
16. Създава временни комисии и работни групи, които могат да включват членове на НПСС и външни експерти;
17. Предлага на ОС за утвърждаване, сдружаване с национални и международни студентски организации;
18. Осъществява непрекъснат контакт със СС при организиране и провеждане на дейностите на НПСС;
19. Ръководи националната и международна дейност на НПСС;
20. Осъществява други дейности извън изключителните компетенции на ОС.

Чл. 25. (1) Заседанията на ИС се провеждат не по-малко от един път на всеки два месеца по предложение на Председателя на НПСС или по искане на повече от половината от неговите членове.
(2) Заседанията се ръководят от Председателя на НПСС, а при негово отсъствие - от писмено упълномощен член на ИС.
(3) Дневният ред на заседанията се предлага от Председателя на НПСС в писмена покана, която се изпраща до всеки член седем дни преди заседанието. При възникване на ситуация, изискваща по-голяма оперативност, заседанията се оповестяват най-късно три дни преди провеждане. Към поканата се прилагат всички материали, които ще се обсъждат.
(4) Заседанията на ИС са редовни при присъствие на две трети от членовете на ИС.
(5) Решенията на ИС се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(6) Не се допуска гласуване с пълномощие.
(7) Протоколите от заседанията на ИС се съставят от лице, което не е член на ИС и е предложено от Председателя на НПСС. Протоколите се подписват от Председателя на НПСС и протоколиста.
(8) Всички протоколи и обсъжданите материали се съхраняват в офиса на НПСС. Запознаването на лице, което не е член на ИС, КС и ОС, с протоколите се извършва само с разрешение на Председателя на НПСС.

Чл. 26. Изпълнителният съвет разработва правила за работата си, които не противоречат на настоящия Правилник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПСС

Чл. 27. Председателят на НПСС:
1. Представлява, ръководи и организира дейността на НПСС;
2. По право е член на ИС;
3. Ръководи заседанията на ИС и подписва протоколите от тях;
4. Подписва финансовите документи;
5. Осъществява координацията и взаимодействието между звената на НПСС;
6. Отговаря за изпълнението на бюджета, предложен от ИС и одобрен от ОС, и се отчита за това в края на всяка финансова година;
7. Извършва и други дейности, възложени му с решение на ИС и/или ОС;
8. Не може да бъде избиран за повече от два мандата, независимо от преминаването за обучение в друга образователна квалификационна степен или в друго ВУ.
9. Предлага свои заместник-председатели, които се избират от ИС;
10. Предлага Главен секретар, който се утвърждава от ИС;
11. Предлага откриването на длъжности и звена, които да подпомагат дейността на организацията;
12. Председателства заседанията на ИС;
13. Осъществява и други дейности извън изключителните компетенции на ИС и ОС;
14. Се избира от ОС по реда на чл. 20;
15. Към момента на избора си трябва да отговаря на чл.12 ал.(1) т.1 и ал.(3)и(4) от правилника на НПСС.

Чл. 28. (1) Правомощията на Председателя се прекратяват:
1. С изтичане на мандата му;
2. С подаване на оставка или смърт;
(2) Правомощията на Председателя могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС при следните случаи:
1. При осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
2. При системно или грубо нарушаване на задълженията му или на Правилника на НПСС;
3. При невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от два месеца;
4. При вот на недоверие от ОС. Предложение за вот на недоверие могат да правят най-малко 1/3 от членовете на ОС. Вотът на недоверие се приема, ако при тайно гласуване е подкрепен от повече от половината от присъстващите с право на глас членове на ОС. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл. 29. Заместник-председателите:
1. Заместник-председателите се избират от ИС с обикновено мнозинство и явно гласуване, по предложение на Председателя на НПСС;
2. Към момента на избора си трябва да отговарят на чл.12 ал.(1) т.1 и ал.(3) и (4) от Правилника на НПСС;
3. Мандатът на заместник-председателите започва от момента на избирането им до приключване на мандата на органа, който ги е избрал;
4. Председателят на НПСС определя броя и направленията, за които отговарят заместник-председателите;
5. Зам.-председателите не могат да бъдат повече от 1/3 от броя на членовете на ИС, определен в чл.22 ал.(3);
6. Отговарят за организиране изпълнението на възложените им задължения по определените направления;
7. При отсъствие на Председателя на НПСС и/или при негово изрично писмено упълномощаване изпълняват функциите му;
8. Вземат участие в работата на ИС, ако не са членове на ИС, имат право само на съвещателен глас;
9. Организират и ръководят дейността на работните групи и комисии по съответните направления;
10. Отчитат се за дейността си пред ИС.

Чл. 30. (1) Правомощията на зам.-председателите се прекратяват:
1. С изтичане на мандата им;
2. По предложение на Председателя на НПСС;
3. С решение на ИС;
4. С подаване на оставка или смърт;
(2) Правомощията на зам.-председателите могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС при следните случаи:
1. При осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
2. При системно или грубо нарушаване на задълженията им или на Правилника на НПСС;
3. При невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от два месеца. 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И СЕКРЕТАРИАТ НА НПСС

Чл. 31. (1) Главният секретар се утвърждава от ИС по предложение на Председателя на НПСС.
(2) Към момента на избора си главният секретар трябва да е член на ОС с право на глас.
(3) Мандатът на Главният секретар започва от момента на утвърждаването му до приключване на мандата на органа, който го е утвърдил.

Чл. 32. Функциите на Главния секретар са:
1. Организира текущата дейност на НПСС между заседанията на ИС и ОС;
2. Предлага пред ИС за утвърждаване структура на секретариат;
3. Координира и ръководи дейността на секретариата;
4. Подпомага Председателя на НПСС по въпроси, свързани с административното и финансовото управление, както и с управлението на имуществото на НПСС;
5. Грижи се за информационната осигуреност и придава публичност на дейността на НПСС;
6. Периодично отчита дейността си пред Председателя на НПСС и ИС.

Чл. 33. Секретариатът е помощен орган на НПСС, спомагащ за нормалното функциониране на органите на НПСС при изпълнение на предоставените им компетенции. Секретариатът се отчита веднъж на четири месеца за дейността си пред ИС.
(1) Състав на секретариатът:
1. В състава на секретариатът се включват изпълнителните секретари по райони;
2. Изпълнителните секретари по райони се назначават и освобождават от Главния секретар след съгласуване с ИС и биват разпределени по районите, за които ще бъдат отговорни;
3. Броят им се определя от Главния секретар след съгласуване с ИС;
4. Мандатът на секретариата започва от деня на назначаването им до приключване на мандата на Главния секретар;
(2) Секретариатът на НПСС:
1. Съдейства за провеждането на предстоящите заседания, като подготвя и разпространява необходимите материали и информацията за нормално функциониране на работата на съответния орган по райони;
2. При необходимост съдейства за събирането на документацията на НПСС и неговите органи;
3. Отговаря за разпространяването на информация в НПСС;
4. Отговаря на въпроси и запитвания на СС;
5. Осъществява и други дейности, възложени им от Главния секретар и/или ИС.

Чл. 34. (1) Правомощията на Главния секретар се прекратяват:
1. С изтичане на мандата му;
2. По предложение на Председателя на НПСС;
3. С решение на ИС;
4. С подаване на оставка или смърт.
(2) Правомощията на Главния секретар могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС при следните случаи:
1. При осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
2. При системно или грубо нарушаване на задълженията им или на Правилника;
3. При невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от два месеца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС И ВОДЕЩ НА ОС

Чл. 35. Председателят на ОС се избира на ротационен принцип, като по право е представителят на студентския съвет на висшето училище, в което се провежда съответното заседание.
(1) Правомощията на Председател на ОС са управленски, организационни и функционални:
1. Урежда организацията по домакинството, настаняването и обслужването на делегатите;
2. Организира провеждането на Общото събрание;
3. Открива и закрива Общото събрание, отправя приветствено слово;
4. Прави предложение пред ОС за избор на квестори;
5. Прави предложение пред ОС за избор на протоколисти;
6. И други по същество.

Чл. 36. Правомощията на Председателя на ОС се прекратяват с изтичането на домакинството на ОС.

Чл. 37. Водещият е помощно специализирано звено към НПСС, спомагащ дейността по легитимното провеждане на ОС и Председателя на ОС, по смисъла на чл.14, т.6 от ПДОС на НПСС. Назначава се от ИС на НПСС. Функциите, правата и задълженията на водещ са разписани в правилата за водене на ОС. Водещият трябва да бъде член на ОС.
(1) Правомощията на водещия са спомагателни и организационни:
1. Води ОС след като бъде открито от Председателя на ОС;
2. Дава думата на делегатите;
3. Следи за правилното приложение на „реплика и дуплика“ и правилния ред за провеждане на ОС;
4. Сезира Председателя на ОС за нарушения на правилника на НПСС и неспазването на общите правила за водене на ОС ;
5. Има право да прекъсва изказване, ако прецени, че то не е по дневния ред;
6. Подписва протокола от ОС.
(2) Правомощията водещ могат да бъдат прекратени предсрочно от ИС при следните случаи:
1. При подаване на оставка, оставката не се гласува;
2. При системно неизпълнение на задълженията си;
3. При системно или грубо нарушение на правилата за работа на ОС;
4. При системно или грубо нарушаване на Правилника на НПСС;
5. При невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от две общи събрания;
6. По решение на ИС. 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 38. (1) Контролният съвет e орган за вътрешен контрол върху дейността на НПСС.
(2) За членове на КС се избират само членове на ОС с право на глас, отговарящи към момента на избора си на чл.12 ал.(1) т.1 и ал.(3)и(4).
(3) За членовете на КС не могат да бъдат избирани членове на ИС, Председател на НПСС, Заместник-председатели на НПСС.
(4) КС се състои от петима членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години.
(5) Издигането на кандидатури за членове на KС се извършва на заседание на ОС.
(6) Гласуването за членове на КС започва след като са предложени минимум кандидати в съответствие с чл. 38 ал.(3), ал.(4).
(7) Кандидатите за членове на KС се подреждат по реда на издигане на кандидатурите им.
(8) За избрани се считат кандидатите получили най-малко половината от гласовете на присъстващите членове на ОС отговарящи на чл.12 ал.(1) т.1 и ал.(3) и (4).
(9) Когато при гласуването с повече от половината гласове са кандидати над броя, определен в съответствие с чл. 38 ал.(4), за избрани се считат тези кандидати, които имат най-много гласове до достигане на определения брой.
(10) Когато при гласуване с повече от половината гласове са кандидати, броят на които е по-малък от определения в съответствие с чл. 38, ал.(4), се провежда втори тур. При втория тур гласуването се извършва по реда на ал. (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9) до попълване на необходимия брой.
(11) При наличие на вакантни места в КС, се провеждат частични избори в съответствие с чл. 38 ал. (2) до (9), до запълване на бройката в съответствие на чл. 38 ал. (4)
(12) Правомощията на член на КС могат да бъдат прекратени предсрочно от ОС при следните случаи:
1. При подаване на оставка, оставката не се гласува от ОС;
2. При системно неизпълнение на задълженията си;
3. При системно или грубо нарушение на правилата за работа на КС;
4. При системно или грубо нарушаване на Правилника на НПСС;
5. При невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от два месеца;
6. При вот на недоверие от ОС. Предложение за вот на недоверие могат да внесат най-малко 1/3 от членовете на ОС с право на глас. Вотът се приема, ако при явно гласуване е подкрепен от обикновено мнозинство от присъстващите членовете на ОС с право на глас.

Чл. 39. Контролен съвет: функции, права и задължения:
(1) Контролният съвет се свиква по искане на Председателя на КС или на всеки един от членовете му, при постъпили жалби, възражения или сигнал за нарушения в дейността на Изпълнителния съвет и комисиите на НПСС.
1. Контролният съвет обсъжда само писмени протоколи, решения, възражения, жалби и сигнали, заведени с входящ номер в деловодството на НПСС;
2. Контролният съвет не приема устни жалби и сигнали, неговите членове не организират дежурство (приемни часове);
3. Всички постъпили материали до КС се разглеждат в едномесечен срок. При необходимост от проверка, този срок може да се удължи, но не повече от три месеца;
4. КС изказва становище пред ОС относно законосъобразността на избора за ръководни органи на НПСС;
5. Заседанията на КС се считат за редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 4-ма членове. Заседанията на КС се ръководят от Председателя на КС, а при негово отсъствие - от писмено упълномощен от Председателя член на КС;
6. КС взима решение с мнозинство повече от половината от списъчния си състав.
(2) КС има право:
1. Членовете на КС имат право по всяко време да изискват и получават информация, сведения и данни за дейността на ръководните органи на НПСС, като запитаният орган е длъжен да отговори в едноседмичен срок;
2. Да внася предложения и да изнася информация пред ОС за дейността на НПСС;
3. Да сезира Председателя на НПСС за свикване на ОС при констатирани нарушения;
4. Да отлага до разглеждане от ОС изпълнението на решения, на ИС в случай че те противоречат на този Правилник, решенията на ОС; или законите в Република България;
5. Изготвя становища по проектобюджета на НПСС във връзка със законосъобразното и целесъобразното му изпълнение и ги докладва пред ИС и ОС на НПСС.
(3) КС е длъжен да:
1. Да проведе свое заседание в едномесечен срок от датата на избора си, на което с обикновено мнозинство да избере измежду членовете си Председател на КС;
2. Да прави отчет за дейността си минимум два пъти в годината на ОС на НПСС по предложение на Председателя на КС;
3. В срок от един месец от датата на избора си да изготви правилник за устройството и дейността си, който не противоречи на Правилника на НПСС. Правилникът се приема с обикновено мнозинство от членовете на ОС с право на глас.

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Чл. 40. Избирателната комисия се състои от трима членове с право на съвещателен глас.
(1) Членовете на ИК се избират от членовете на ОС на НПСС с право на глас, с явно гласуване при обикновено мнозинство, за всяко събрание с процедура на тайно гласуване;
(2) ИК организира и води изборните процедури за Председател на НПСС и всички колективни органи, избирани или утвърждавани от ОС;
(3) ИК е длъжна да предостави в едноседмичен срок след приключване на заседанието всички документи от проведените избори на КС за становище;
(4) ИК изготвя и подписва протокол от избора на Председател на НПСС, който заедно с изборните бюлетини се прикрепя към протокола от ОС.

КОМИСИИ

Чл. 41. За улесняване и подпомагане на дейността на НПСС се създават комисии.
(1) Те биват постоянни и временни. Ресорът и броят на членовете им се определя от ОС по предложение на ИС на НПСС.
(2) ОС гласува състава на комисиите.
(3) Комисиите определят свой координатор в рамките на един месец след избора им. Координаторът се отчита периодично пред ИС.
(4) Постоянните комисии биват:
1. Комисия по учебна и научна дейност;
2. Комисия по социално-битови въпроси на учащите;
3. Комисия по международна дейност и сътрудничество;
4. Комисия по културна дейност и масови мероприятия;
5. Комисия по здравеопазване;
6. Комисия по спорт;
7. Комисия по проектна дейност;
8. Комисия по правни въпроси.
(5) По свое решение ОС може да добавя нови постоянни комисии, извън посочените в чл.41, ал.(4) с цел оптимизиране работата на НПСС.
(6) Временните комисии се създават по предложение на ОС, ИС или Председателя на НПСС. Те работят по конкретен проблем и се разпускат след отчет пред органа, който я е предложил. 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 42. Националното представителство на студентските съвети е юридическо лице. Приходната част на бюджета му се формира от субсидия от държавния бюджет в размер 0,03 на сто от средствата за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 1, т. 1;

Чл. 43. (1) НПСС придобива имущество и финансови средства от:
1. Средства, които се отпускат за конкретни дейности и по проекти;
2. Доброволни вноски, субсидии, дарения, спонсорство и завещания. Даренията и завещанията, направени под условие, се приемат след одобрение от Общото събрание, доколкото не противоречат на закона и този правилник;
3. Други източници, разрешени от закона.
(2) Средствата, отпуснати по чл. 43 т.1, се използват по утвърдени план-сметки и ред, указан при постъпването им.

Чл. 44. Разходите на НПСС се извършват съобразно годишния му бюджет за постигане на целите му.

Чл. 45. НПСС не може да формира, разпределя и изплаща печалба в полза на своите членове. 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За всички въпроси, неуредени в настоящия правилник, се изготвят решения, които се утвърждават от ОС на НПСС и не противоречат на българското законодателство.
Параграф 2. НПСС има свой щемпел и знак, утвърдени от ОС на НПСС.
Параграф 3. Избори за ръководни органи на НПСС се провеждат минимум един месец преди изтичане на мандата им.
Параграф 4. Председателят на НПСС е длъжен да предаде имуществото и документацията на организацията в 7-дневен срок след изтичане на мандата.
Параграф 5. Настоящият правилник е приет от ОС на НПСС, проведено на 16 - 20 февруари 2005 г., изменен от ОС на НПСС, проведено на 9 - 11 ноември 2007 г., 30 май - 1 юни 2008 г., 30 април - 02 Май 2010г., изменен на ОС на НПСС, проведено на 03-05 февруари 2012г., изменен от ОС на НПСС, проведено на 24 април 2016г.
Параграф 6. Действащи ръководни органи на НПСС към 4-ти февруари 2012г. продължават мандата си до избора на нови ръководни органи според чл.12 ал.(2) т.2.
Параграф 7. При предсрочно освобождаване за един мандат се смята времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от една година.

изтегли PDF

За контакти

02 4414 990