С мисия за качествено образование!

Развиващи политики

  • Комисия за проверка на състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво
Комисия за проверка на състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво организира и провежда проверки за състоянието и ползването на студентските общежития и столове на национално ниво. Тя включва представители от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Националното представителство на студентските съвети в Република България. Констатациите на комисията от извършените проверки се представят съответно на висшите училища и Министъра на образованието и науката. Представители на НПСС в мандат от 24.11.2023 година:
   - Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 

  • Комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития
Комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития осъществява своята дейност в населените места, в които има повече от едно висше училище. Комисията се определя със заповед на министъра на образованието и науката и включва представители на МОН, на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на Студентски столове и общежития - ЕАД, на висшите училища и на Българска академия на науките. Комисията определя броя на местата по висши училища в студентските общежития, управлявани от ССО - ЕАД, определя броя на местата в общежитията на държавните висши училища и ССО - ЕАД, за ползване от докторанти на БАН и на други научни организации, разпределя свободните места в общежитията на държавните висши училища и на ССО - ЕАД, за ползване от студенти на други висши училища, разпределя свободните места, определени за ползване от докторанти на БАН и на други научни организации, в общежитията на държавните висши училища и на ССО - ЕАД. Представители на НПСС в мандат от 11.05.2023 година:
- за София:
  - Даниел Славеев Парушев - Университет за национално и световно стопанство
  - Антонио Генков Дачовски - Национална музикална академия 
  - Илиян Христов Кордев - Технически университет - София
  - Преслава Асенова Петранова - Национална художествена академия
  - Йоана Руменова Йосифова - Нов български университет
- за Пловдив:
  - Виктория Тодорова Карамилева - Медицински университет - Пловдив
  - Делян Костадинов Плачков - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
  - Виктория Веселинова Палигорова Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
- за Варна:
  - Петя Ангелова Стоянова - Медицински университет - Варна
  - Яна Петева Гюзелева - Икономически университет - Варна
  - Пресияна Веселинова Димитрова - Технически университет - Варна
- за Шумен:
  - Деница Петрова Николова - Медицински университет - Варна
  - Велика Димитрова Тренчева - Медицински университет - Варна
- за Велико Търново:
  - Васил Христов Цонков  - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 
  - Дейвид Ганчев Донев - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 
  - Диана Христова Даскалова - Медицински университет - Варна
  - Екатерина Веселинова Стратиева - Медицински университет - Варна
- за Бургас:
  - Десислава Георгиева Комунова - Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
- за Сливен:
  - Мария Стойчева Димитрова - Медицински университет - Варна
  - Юлиана Радостинова Боранова - Медицински университет - Варна

  • Национален съвет за кредитиране на студенти и докторанти към Министерство на образованието и науката
Националният съвет за кредитиране на студентите и докторантите е консултативен орган, който подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавна политика в областта на кредитирането на студентите и докторантите. Националният съвет обсъжда и съгласува проекта на Типов договор, който се подписва с всяка една от банките, участващи в системата „Студентско кредитиране“, както и неговите изменения. Също така Националният съвет обсъжда прилагането на системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа и дава предложения за нейното усъвършенстване. Националният съвет разглежда бюджетна рамка на системата за студентско кредитиране. Съветът е създаден на основание чл. 9 ал. 1 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти със Заповед № РД09-305 от 18.03.2010 г. на министъра на образованието и науката. Представители на НПСС в мандат от 11.03.2020 година:

- Станимир Денчев Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев
- Александър Романов Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 


  • Национален консултативен съвет за младежта в Република България
При провеждане на държавната политика за младежта министърът на младежта и спорта се подпомага от Националния консултативен съвет за младежта. Националният консултативен съвет за младежта дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта, предлага мерки за постигане целите на държавната политика за младежта, обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта. В състава на Националния консултативен съвет за младежта се включват заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на икономиката, заместник-министър на туризма, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на културата, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър на финансите, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представител на Националното сдружение на общините в Република България, представител на Националното представителство на студентските съвети, по един представител от всяка национално представителна младежка организация. Поименният състав на Националния консултативен съвет за младежта се определя със заповед на министъра на младежта и спорта по предложение на ръководителя на съответното ведомство или организация. Председател на Националния консултативен съвет за младежта е министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник-министър на младежта и спорта. Административното обслужване на дейността на Националния консултативен съвет за младежта се осигурява от Министерството на младежта и спорта. Представители на НПСС в мандат от 18.12.2023 година:
- Преслава Асенова Петранова - Национална художествена академия
- Ангел Тодоров Стойков - Университет за национално и световно стопанство

  • Обществен съвет към Министерство на образованието и науката
Общественият съвет към Министерство на образованието и наука се създава със заповед на министъра. Консултативният орган ще решава проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката, ще формира позиции, становища и ще приема инициативи от министъра, като спазва принципите на публичност и прозрачност. Съставът на съвета включва председател – определен от министъра на образованието и науката, заместник-министър и членове, от които по един представител на всяка представителна организация на работниците и служителите на национално равнище, на всяка представителна организация на работодателите на национално равнище, на Националното сдружение на общините в България, на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на Българската асоциация на частните училища в България и по един представител от заявилите участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование, професионалното обучение, висшето образование и науката. Представители на НПСС от мандат от 05.03.2020 година:
- Даниел Славеев Парушев - Университет за национално и световно стопанство

  • Обществен съвет към Министерството на младежта и спорта
Общественият съвет към Министерството на младежта и спорта е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност. Съветът обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта при определянето и провежданите от него на политики; обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката политика в страната; предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната; консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия. Отправя препоръки към министъра на младежта и спорта при решаване на въпроси, свързани с конкретни проблеми в сектора на младежта; координира взаимодействието на Министерство на младежта и спорта с представители на неправителствения сектор при разработването и прилагането на политики за младежта. Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности, както и НПСС. Представители на НПСС от мандат от 18.12.2023 година:
- Даниел Славеев Парушев - Университет за национално и световно стопанство
- Преслава Асенова Петранова - Национална художествена академия / заместник/

  • Комисия за осигуряване качеството на дейността на НАОА
Комисията за осигуряване качеството на дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е помощен орган на Акредитационния съвет за наблюдение, поддържане и подобряване качеството на дейността на Агенцията, в съответствие със “Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висшето образование”. Комисията периодично анализира практическото осъществяване на заложените в Програмата за прилагане на стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование, приета от АС на НАОА (Протокол № 23/15.10.2015 г.) механизми за осигуряване на независимост, публичност, прозрачност и отчетност на акредитационния процес, за отчитане мнението на студентите/докторантите за качеството на обучението, както и за избягване на конфликт на интереси. Извършва периодичен анализ на дейността на ПКОВО и на ПКСАНК по спазване на рафиците и процедурите за оценяване и акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол. Прави анализ на събраните вътрешни и външни препоръки за подобряване качеството на дейността на Агенцията, чрез заложените в “Системата за осигуряване качеството на дейността на НАОА ”механизми и процедури за събиране на обратна информация“. Периодично анализира необходимостта от актуализиране на нормативната база на НАОА в съответствие с прилагането на Европейските стандарти за качество във висшето образование. Представители на НПСС от мандат от 23.01.2024 година:
- Ангел Тодоров Стойков - Университет за национално и световно стопанство

  • Експертен съвет на Националния студентски дом
Съветът е съвещателен орган към Националния студентски дом. В състава на съвета се включват: двама упълномощени представители на националното представителство на студентските съвети, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД; четирима представители на студентски организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на изкуството, културата, образованието и науката, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД; директорът на НСДСъветът участва в разработването на годишната програма на НСД; дава мнение за предоставяне на помещенията в сградата на НСД и за развитие на материалната база; обсъжда годишния отчет за работата на НСД; дава мнение за бюджета на НСД; участва в разработването на националната политика за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите. Съветът на НСД заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от директора на НСД не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието. Заседанията на съвета са законни при условие, че присъстват 2/3 от членовете му. Решенията от заседанията на съвета се вземат с обикновено мнозинство. Представители на НПСС от мандат от 12.12.2023 година:
- Даниел Славеев Парушев - Университет за национално и световно стопанство
- Мариян Ников - Национално представителство на студентските съвети
 

  • Експертна комисия на Националния студентски дом
В дейността си Националния студентски дом се подпомага от 5-членна експертна комисия. Експертната комисия се определя със заповед на директора и в нея се включват петима експерти в областта на изкуствата, науката, информацията, правото, туризма и спорта. Членовете на комисията се определят за срок една година. Комисията разглежда и дава мнение за проекти и инициативи; дава предложения за развитието на материалната база и дейността на НСД. Експертната комисия заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от директора на НСД не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието. Заседанията на експертната комисия са законни при условие, че присъстват 2/3 от членовете й. Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. Представители на НПСС от мандат от 12.12.2023 година:
- Антонио Дачовски - Национална музикална академия

 

За контакти

02 4414 990