С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Ръководството на НПСС с нова позиция във връзка с извънредната епидемична обстановка

Ръководството на НПСС с нова позиция във връзка с извънредната епидемична обстановка

Печат Е-мейл
(0 гласа)

Ръководството на Национално представителство на студентските съвети изпрати нова позиция до отговорните институции. Позицията е във връзка с въвеждането на извънредна епидемична обстановка в страната и засяга обучаващите се във висшите училища. Цялата позиция може да видите по-долу в текста. Документът на националната студентска организация е изпратен до Министерство на образованието, Министерство на отбраната, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, висшите училища и студентската младеж.

Във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в Република България и заповед № РД-01-270/19.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързано с прилагане на мерки за ограничаване разпространението на заразата с COVID–19, препоръчваме на висшите училища:

Позицията може да видите ТУК

 1. Да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до края на летния семестър на учебната 2019/2020 година.
 2. Да се удължи срокът за преустановяване на всички масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища до края летния семестър на учебната 2019/2020 година. Масовите мероприятия и събития да бъдат провеждани чрез видеоконферентна връзка.
 3. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да продължат да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на съответните висши училища в случай на постъпил сигнал, свързан с непровеждане на занятие от страна на преподавател.
 4. Да се отменят всички изпити в сградите на висшите училища до края на летния семестър 2019/2020 година, освен случаите на необходимост същите да бъдат присъствени предвид специфичността им. При присъствено провеждане на изпитите висшите училища да осигурят всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 5. Да бъдат провеждани онлайн изпити чрез видеоконферентна връзка, в т.ч. кандидатстудентски изпити, семестриални изпити, поправителни и ликвидационни изпитни сесии, защити на дипломни работи и държавни изпити през м. юни и м. юли, с изключение на практическите изпити, като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 6. Да бъдат проведени присъствено държавните изпити на специалност „Право” по следните дисциплини: “Гражданскоправни науки”, “Наказателноправни науки” и “Публичноправни науки” в изпълнение на чл.12 а, ал.4 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Право” и професионална квалификация “Юрист”, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 г., като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 7. Да се даде възможност на стажант-лекарите да продължат стажовете си независимо под каква форма (дистанционно или присъствено). Да бъдат организирани държавните им изпити с оглед навременното им дипломиране в рамките на календарния план на висшето училище.
 8. С оглед възникналата противоепидемична обстановка и невъзможността на студентите от Медицинските университети и Медицинските факултети да провеждат присъствени упражнения, препоръчваме хорариумът за провеждане на преддипломен стаж, учебна практика (клиничен стаж) и нормативите, зададени от висшите училища, да бъдат намалени, като същите да бъдат съобразени с минималния хорариум зададен в единните държавни изисквания.
 9. Във висшите училища по архитектура, строителство и геодезия да бъде удължен летният семестър 2019/2020 година с минимум 30 календарни дни, както и бъде удължен срокът за заверки и защити със 7 календарни дни.
 10. Във висшите училища по изкуства да бъде удължен летният семестър 2019/ 2020 година, както и за провеждане на годишни изпити и конферанси за учебната 2019/2020 година, като периодът на удължаване да не бъде по-кратък от 30 дни.
 11. Във висшите училища по изкуства да бъдат проведени присъствено държавните изпити и дипломните защити при закрити врати в периода м. юли- м. септември 2020 година при спазването на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 12. Техническите университети да проведат изпитите си онлайн чрез видеоконферетна връзка, с изключение на занятия, които не могат да се проведат неприсъствено (лабораторни, практики, стажове), като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки съобразно Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.
 13. Студентите да бъдат освободени от заверяване на изучаваните предмети през летен семестър на учебната 2019/2020 година.
 14. Да стартират разговори на регионален принцип между ръководствата на висшите училища за бъдещо сътрудничество и за съвместно използване на материални бази и общежития с оглед непредвидимия характер на кризата.
 15. В сградите на висшите училища, студентските общежития и работните помещения да не се преустановят действията за постоянна дезинфекция до края на м. юни, в т. ч. - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена;

Ние, членовете на НПСС, призоваваме Студентските съвети към Висшите училища да оказват съдействие и подкрепа на своите колеги-доброволци в изпълняваните от тях дейности, насочени към подпомагане на възрастното население.

Нека бъдем единни, отговорни и солидарни в тази трудна за страната ни кризисна обстановка, тъй като само чрез наши общи усилия можем да я преодолеем!

20 Май 2020 година
РЪКОВОДСТВО на НПСС


За контакти

02 4414 990