С мисия за качествено образование!

НПСС Новини

Позиция на НПСС във връзка с обучението във висшите училища

Позиция на НПСС във връзка с обучението във висшите училища

Печат Е-мейл
(0 гласа)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, докторантите и специализантите в Република България.
Днес висшето образование е изправено пред огромно предизвикателство, свързано с пандемията, предизвикана от разпространението на Covid-19. Онлайн обучението е алтернативен вариант за преподаватели и студенти в тази извънредна обстановка, но трябва да се отбележи, че дистанционната форма на обучение не замества изцяло присъствената такава.
Ние, ръководството на НПСС, подкрепяме заповедта на министъра на здравеопазването и наложените мерки, които целят ограничаване разпространението на заразата, но няма как да изкажем своята загриженост относно факта, че образователният процес в страната частично пострада от преминаването в дистанционна форма на обучение и невъзможността за много наши колеги да проведат своите учебни практики, които са съществена част от тяхното следване.
Поради тази причина НПСС се обръща към всички отговорни институции със следните предложения:
1. Семестриалните и държавните изпити, които поради своето естество не могат да се проведат в електронна среда, да бъдат проведени в присъствена форма, със заетост до 30% от капацитета на залата при стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки.
2. В случай на провеждане на семестриалните изпити от зимната изпитна сесия в електронна среда, ръководствата на висшите училища да осигурят на студентите, докторантите, курсантите и специализантите всички необходими материали за тяхното провеждане в електронна среда.
3. Вторият семестър на учебната 2020/2021 да стартира присъствено или в хибридна форма на обучение при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
4. В рамките на втория семестър на учебната 2020/20201г., ръководствата на висшите училища да предприемат всички необходими мерки за присъствено провеждане на учебните практики, които не са били проведени през първия семестър поради преминаването на обучението в електронна среда.
5. В най-кратки срокове да бъдат насрочени и проведени присъствено държавните изпити по специалност ,,Право‘‘ в изпълнение на чл.12а, ал.4 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността ,,Право‘‘ и професионална квалификация ,,Юрист“, приета с ПМС № 75 от 5 април 1996 година. Студентите в залата да бъдат до 30% от нейния капацитет, като се създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемичните мерки.
6. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори със звената, обслужващи студентските столове и общежития на съответните висши училища, като изискват намаляване с 50% наема за м. декември за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 30.11.2020 г. не обитават общежитието, както и същите да не заплащат консумативи.
7. ,,Студентски столове и общежития“ ЕАД да предприеме мерки за намаляване с 50% наема за м. декември за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които, считано от 30. 11. 2020 г., не обитават общежитието.
8. Да се създаде кризисен щаб във всички висши училища в страната с представители на ръководствата и студентските съвети на съответното висше училище с цел осъществяване контрол върху спазването на противоепидемични мерки, наложени от министъра на здравеопазването.
9. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да осъществяват контрол върху редовното провеждане на учебните занятия в съответната форма. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на висшите училища в случай на постъпил сигнал, свързан с непровеждане на занятия от страна на преподавател.
10. Студентите да бъдат освободени от заверяване на изучаваните предмети през зимен семестър на учебната 2020/2021 година.
11. Да стартират разговори на регионален принцип между ръководствата на висшите училища за бъдещо сътрудничество и за съвместно използване на материални бази и общежития с оглед непредвидимия характер на кризата.
12. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да съдействат с набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани с борбата с Covid-19.
НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите, специализантите, докторантите и курсантите в страната и се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети на висшите училища в Република България.
От създаването си до днес НПСС се стреми да изгради активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката по отношение на висшето образование в страната.
07 Декември 2020 година
град София
РЪКОВОДСТВО НА НПСС

За контакти

02 4414 990