С мисия за качествено образование!

Проведен одит и проверки за 2017 година

OДИТ 2017 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2018 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК

План за действие на НПСС може да видите ТУК
Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2018 година


 

Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2017 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2017 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК

Приложение към ГФО  - 31 Декември 2017 година
Може да видите ТУК

Годишен доклад за дейността на Национално представителство на студентските съвети в Република България за периода 01 Януари 2016 - 31 Декември 2016 година - ТУК

За контакти

02 4414 990